معرفی کادر آموزشی

کادر اجرایی
سهراب لوحیان - معاونت پرورشی

سهراب لوحیان - معاونت پرورشی

دانشجوی دکتری الهیات، 20 سال سابقه تدریس و مشاوره در دبیرستان های معلم ، امام خمینی

مهدی گل رو - مشاور

مهدی گل رو - مشاور

دکتری شیمی، مدرس کنکور، تدریس در مدارس پیوند -مدنی -هشترودی - علم ادب - مطهری - دانا

احمد پاک بین - مشاور

احمد پاک بین - مشاور

28 سال سابقه مدیریت مدارس فجر دانش ، طالقانی

مجید درخشنده - معاونت اجرایی

مجید درخشنده - معاونت اجرایی

لیسانس فیزیک ، 25 سال سابقه معاونت اجرایی

اسماعیل عبدالهیان - معاون آموزشی

اسماعیل عبدالهیان - معاون آموزشی

کارشناس ارشد ریاضی محض، 25 سال مشاوره آموزشی ، تدریس ریاضی و معاونت آموزشی در منطقه 2

شیرزاد کریملو - مدیریت

شیرزاد کریملو - مدیریت

لیسانس مدیریت آمورزشی، 25 سال سابقه تدریس و معاونت اجرایی در منطقه 2