معرفی کادر آموزشی

گروه عربی و زبان های خارجی
یزدانبخش شفیعی راد

یزدانبخش شفیعی راد

کارشناس زبان عربی ، 18 سال سابقه تدریس دبیرستان های سلام ، سهیل ، تلاش

سعید حدادیان

سعید حدادیان

کارشناس زبان عربی مدرس دبیرستان های رازی منطقه 3 و دبیرستان کارآفرین

محمد غضائری

محمد غضائری

کارشناس زبان انگلیسی ، 20 سال سابقه تدریس، مدرس آموزشگاه های زبان