معرفی کادر آموزشی

گروه انسانی
یوسف اخوان

یوسف اخوان

لیسانس علوم اجتماعی ، تدریس در دبیرستان های دانشمند ، یارا ، صراط