معرفی کادر آموزشی

گروه ادبیات و زبان فارسی
حسین حسینی

حسین حسینی

فوق لیسانس ادبیات، نویسنده کتابهای مبتکران، محک تدریس در دبیرستان های دانشمند، رشد، چمران