معرفی کادر آموزشی

گروه ریاضی
اسماعیل عبدالهیان

اسماعیل عبدالهیان

کارشناس ارشد ریاضی محض، 25 سال مشاوره آموزشی ، تدریس ریاضی و معاونت آموزشی در منطقه 2

سعید پیروزوند

سعید پیروزوند

کارشناس ریاضی، نویسنده کتاب های بنی هاشم تدریس در دبیرستان های سهیل، افق، را ه رشد

علی سلیمی

علی سلیمی

کارشناس ریاضی و آمار، 17 سال سابقه تدریس در دبیرستانهای معلم، اردیبهشت

قاسم اسماعیلی

قاسم اسماعیلی

کارشناس عمران ، 10 سال سابقه تدریس در دبیرستان های معلم، مهردانش و آینده سازان

سید عقیل حسینیان

سید عقیل حسینیان

کارشناس ارشد مکانیک، مدرس کنکور، البرز ومفتح

ابوالفضل کشاورز

ابوالفضل کشاورز

کارشناسی ریاضی، 27 سال سابقه تدریس در مدارس دانشمند، تربیت و راه سعادت

یوسف حسنی

یوسف حسنی

کارشناسی ریاضی ، 20 سال سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی، البرز