همکاران دبیرستان

همکاران دبیرستان
مؤسس احمد فرهادی
مدیر مدیر شیرزاد کریملو
معاونت اجرایی احمد علی پاک بین
معاونت آموزشی اسماعیل عبدالهیان
معاونت انضباطی مجید درخشنده
مسئول پیش دانشگاهی سید امیررضا میراسماعیلی
امور دفتری عباسی
مسئول IT اسلامی
دبیران ورزش فرهاد روستا
تاریخ و جغرافی و مطالعات یوسف اخوان
سال دوم(فیزیک) اکبر عابدینی
سال دوم(ریاضی و هندسه) سعید ذوالقدر
سال دوم و سوم(شیمی) ضرغامی
سال دوم و سوم(زیست) علیرضا خرم
سال دوم و سوم(ادبیات) کزازی
سال دوم و سوم(دینی) لوحیان
سال دوم و سوم(زبان) محمد غضائری
سال دوم و سوم (عربی) شفیعی
سال دوم (آمار) اسماعیل عبدالهیان
سال دوم (عربی) شفیعی
سال سوم(هندسه) ذوالقدر
سال سوم(فیزیک) شیخی
سال سوم(جبر و حسابان) یوسف حسنی
سال سوم(ادبیات) مسلم نجفی
سال چهارم (زیست) فردوسی زاده
سال چهارم(فیزیک) اعلایی نژاد
سال چهارم(دیفرانسیل) عباسی
سال چهارم(شیمی) ابراهیم چترچی
سال چهارم(ادبیات) شهدین
سال چهارم(دینی) شبستری
سال چهارم(هندسه) نوروزی
سال چهارم(گسسته) سلیمی
سال چهارم(ریاضی) حسنی