همه نوشته‌ها در 'پایه اول راهنمایی' اشتراک

توان ( power)

توان به معنی قدرت، قوه، زور می باشد و در ریاضی نوعی ساه نویسی برای حاصل ضرب چند عد …