همه نوشته‌ها در 'پایه سوم متوسطه' اشتراک

برخی نکات جذر

۱-  اعداد منفی جذر ندارند  تعریف نشده است. با توجه به اینکه مجذور هر عدد همیشه یک عدد مثبت …

شناسایی یون ها در شعله

شعله شمع در میدان پلاسما شعله شمع رسانای الکتریسیته است. در این آزمایش، یک منبع تغذیه با فشار یا …

صفحه 1 از 3123