جزئیات خبربرگزاری آزمون های آزمایشی سنجش

آزمون های آزمایشی سنجش برای پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در هر سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی در دبیرستان پیام معلم برگزار می شود.