جزئیات خبرامتحانات میان نوبت دوم دبیرستان پیام معلم

امتحانات میان نوبت دوم دبیرستان پیام معلم برای همه پایه ها از 18 فروردین 98 آغاز می گردد.

لازم به ذكر است كه برنامه امتحاني ارائه شده به دانش آموزان،برنامه امتحانی معرفی دانش آموزان به امتحان نهایی خرداد ماه ۹۸ می باشد.به این معنی که دانش آموزان برای حضور در امتحانات نهایی خرداد۹۸ طبق بخشنامه آموزش و پرورش نیازمند کسب نمره لازم در این امتحانات که از تاریخ ۹۸/۱/۱۸ برگزار میشود میباشند.