جزئیات خبربرگزاری آخرین آزمون جامع سنجش

آخرین آزمون آزمایشی سنجش در مدرسه برای پایه دوازدهم در هر سه رشته در تاریخ 31 تیر ماه برگزار گردید.